jacky 發表於 2014-12-22 18:01

[視頻] 張學友 -「你說的」MV

張學友 全新個人華語專輯 - 《Wake Up Dreaming 醒著做夢》三部曲 <BR><BR>
第三首 - 你說的 官方MV 熱騰騰出爐了!<BR><BR>http://youtu.be/LSjcQvy3doI<BR><BR>

<iframe width="700" height="450" src="//www.youtube.com/embed/LSjcQvy3doI?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

頁: [1]
查看完整版本: [視頻] 張學友 -「你說的」MV