jacky 發表於 2023-4-21 11:00

張學友60+巡迴演唱會 澳門站宣布加開四場

棋人娛樂演唱會 Chessman Entertainment Concert
2023.04.20 PM8:00

感謝各位歌迷耐心等待!

《富衛保險10周年呈獻 張學友60+巡迴演唱會 澳門》

將於6月11,18,30日以及7月1日加開四場!

未搶到飛嘅朋友,我哋聽到你哋嘅心聲啦!喺各方討論及協調下,我哋終於為大家爭取加開四場演出,大家記得密切留意最新消息!

頁: [1]
查看完整版本: 張學友60+巡迴演唱會 澳門站宣布加開四場